Новострілищанська об'єднана територіальна громада

припинила діяльність, увійшла до складу Бібрської громади

Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна Новострілищанської територіальної громади

Дата: 05.01.2019 12:44
Кількість переглядів: 2700

 

                                                                                       Додаток

до рішення   Новострілищанської ради 

№174 від «14»  липня  2016 року

                                                                                    

 

Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна

Новострілищанської територіальної громади

 

1. Загальні положення

 

Положення про порядок відчуження (приватизації) комунального майна Новострілищанської  територіальної громади  (надалі - Положення), розроблено відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)», «Про оренду державного та комунального майна», Наказу  Фонд Державного Майна України від 02.04.2012  № 439 з урахуванням законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності та нормативно-правових актів щодо відчуження комунального майна.

Положення визначає порядок відчуження для фізичних та юридичних осіб вільних та орендованих житлових та нежитлових приміщень, житлових будинків та основних засобів, що належать до Новострілищанської об’єднаної територіально громади (ОТГ).

Комунальне майно, яке належить Новострілищанській (ОТГ), може відчужуватися наступними способами: шляхом викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом.

Предметом відчуження (приватизації) є право власності на окремий цілісний об’єкт  або його частину, яке переходить до покупця згідно договору купівлі-продажу, що засвідчується нотаріально.

 

2. Підготовка до проведення відчуження комунального майна

 

2.1. Доцільність, ефективність використання та спосіб відчуження комунального майна визначається Новострілищанською селищною радою.

2.2  Перелік об’єктів, що підлягає відчуженню у відповідному році затверджується Новострілищанською селищною радою на підставі поданих  пропозицій. 

2.3. Розгляд питання про відчуження комунального майна здійснюється з  ініціативи селищної ради, комунальних підприємства, установ громади та ініціативи фізичних або юридичних осіб.

2.4 Рішення про відчуження майна, що належить до  комунальної власності Новострілищанської (ОТГ) приймається лише за таких умов:

- відчуження майна не впливає на цілісність майнового комплексу суб’єкта права комунальної власності або його структурного підрозділу та не обмежить здійснення ним виробничої або іншої статутної діяльності;

- відповідно до економічних та технічних показників подальше використання майна є неможливим або економічно недоцільним.

 

 

 

2.5 Для  розгляду  питання про  надання  дозволу  на  відчуження  майна підприємство, установа надає міській раді такі документи:

- звернення з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності відчуження майна та напрямів використання коштів.

- відомість про  вартість  майна, яке пропонується до відчуження,

- акт технічного стану майна, складений на дату оцінки та затверджений керівником підприємства, установи (довільної форми);

- звіт про  оцінку майна, яке пропонується до відчуження;

 

2.6. Заявник, фізична чи юридична особа, надає заяву на ім’я міського голови, яка мусить містити назву об'єкта  комунального майна, яке пропонується до відчуження його   місцезнаходження, запропоновані умови купівлі та експлуатації об'єкта.

Разом із заявою покупці –фізичні особи-підприємці подають:

- відомості про особу, домашню адресу, громадянство;

- номери рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт приватизації.

Покупці юридичні особи подають

- повну назву заявника та його юридичну адресу;

- прізвище, ім’я, по батькові керівника;

- номери розрахункових рахунків у банківських установах, з яких здійснюватимуться розрахунки за придбаний об’єкт приватизації.

 

2.7. На основі наданих документів готується проект рішення Новострілищанської селищної ради  про включення даного об’єкту до переліку об’єктів, які підлягають відчуженню, визначається порядок продажу, спосіб відчуження та покупця в разі викупу.

 

2.8. Затверджений Новострілищанською селищною радою  перелік об’єктів, що підлягає відчуженню у відповідному році, публікується в місцевих засобах масової інформації  із зазначенням повної назви, площі об’єкту та його місцезнаходження.

 

2.9. На  об’єкти, що підлягають відчуженню,  балансоутримувачем виготовляється технічний паспорт об’єкту нерухомості та проводиться їх державна реєстрація.

 

2.10. Ціна продажу комунального майна визначається на підставі звіту про незалежну оцінку майна при викупі або початкова вартість продажу на аукціоні, за конкурсом.

 

 2.11. Після укладання договору відчуження відповідна інформація про здійснене відчуження не пізніше 15 діб публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті селищної ради.

2.12. Не можуть бути об'єктами приватизації:

- будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, які становлять національну, культурну та історичну цінність і перебувають під охороною держави;

- будівлі (споруди, приміщення) або їх окремі частини, де розміщуються бібліотеки, книгарні та державні видавництва;

- визначені у встановленому порядку спеціалізовані підприємства торгівлі, що обслуговують виключно громадян, які мають пільги згідно з чинним законодавством.

 

 

3. Оцінка об’єкта комунальної власності

 

3.1. Оцінювач, який буде проводити незалежну оцінку комунального майна для продажу шляхом викупу або ціна якого, як стартова, буде запропонована до відчуження у випадках продажу комунального майна за конкурсом та на аукціоні, визначається на конкурсній основі та відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

3.2. Початкова вартість комунального майна, що пропонується для відчуження, визначається на підставі висновку про вартість майна і затверджується селищною радою.

Селищно рада може вимагати рецензування звіту з незалежної оцінки.

3.3. Після проведення незалежної оцінки комунального майна, балансоутримувачу цього майна забороняється здійснювати будь-які дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

 3.4. Замовником оцінки майна, що пропонується для відчуження, є підприємство (установа), яке є балансоутримувачем цього майна.

 

4. Відчуження комунального майна шляхом викупу

 

4.1. Інформація про перелік об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, публікується у засобах масової інформації та містить назву об'єкта приватизації та його місцезнаходження.

4.2. Зазначений перелік не пізніше 15 днів з дня прийняття рішення про затвердження переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу, публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті міської ради.

4.3. Викуп застосовується щодо об'єктів:

 • не проданих на аукціоні, за конкурсом;
 • включених до переліку об'єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу;
 • зданих в оренду, якщо право на викуп було передбачено договором оренди,
 •  укладеним до набрання чинності Законом України "Про оренду державного майна".

4.4. Ціна продажу об'єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, визначається шляхом проведення незалежної оцінки.

4.5. Інформація про здійснення викупу об'єкта приватизації протягом 15 календарних днів з дня укладення договору купівлі-продажу публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті селищної ради.

 

 1. Відчуження орендованого комунального майна

5.1. Відчуження орендованого комунального майна здійснюється:

- у разi прийняття рiшення орендодавцем про вiдчуження орендованого

  комунального майна;

- з ініціативи орендаря та з дозволу Новострілищанської селищної ради та за умови   виконання в повному обсязі орендарем договору оренди (в т.ч. відсутності

заборгованості із сплати орендної плати);

5.2. Орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити вiд вiдповiдного об’єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менше як 25% залишкової балансової вартості майна (будiвлi, споруди, примiщення). При цьому орендар надає:

- письмову згоду орендодавця на здiйснення таких полiпшень;

- вiдповiдну проектно-кошторисну документацiю;

 •  акти прийманняпередачi виконаних будiвельних робiт;
 •  копii платiжних документiв, що пiдтверджують проведенi орендарем  

   розрахунки за  виконання будiвельних робiт та придбанi матерiали;

 •  на вимогу орендодавця аудиторський висновок про підтвердження

   фiнансування здійснених  поліпшень;

 •  у разі відчуження допоміжного приміщення житлового будинку, врахованого на балансовому обліку житловокомунального підприємства, яке фактично не використовується за   призначенням письмову згоду всіх мешканців  багатоквартирного будинку. Оцiнка вартостi об’єкта вiдчуження у цьому разi здiйснюється iз застосуванням незалежної оцiнки. Окремо у звiтi про незалежну  оцiнку вiдображається сума невiд’ємних полiпшень.

5.3. Якщо в результаті розгляду наданої документації, що підтверджує фактичну наявність невід’ємних поліпшень, Новострілищанською селищною радою буде прийняте рішення про продаж такого об’єкту на конкурсних (конкурентних) засадах і орендар не стане переможцем аукціону або конкурсу, фактична вартість поліпшень підлягає компенсації у грошовій формі згідно діючого на час здійснення такого відшкодування законодавства.

5.4. У разi якщо орендодавець звертається до орендаря з пропозицiєю щодо вiдчуження орендованого майна, а орендар протягом 30 календарних днів не погоджується на викуп такого майна, орендодавець може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурсних (конкурентних) засадах.

 

 

6. Відчуження житлових будинків, що є комунальною власністю територіальної громади міста

 

6.1. Відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном і таким, що не може бути наданим громадянам, які перебувають на квартирному обліку міської ради, у зв’язку з невідповідністю його санітарним та технічним вимогам або потребують капітального ремонту, здійснюється за рішенням Новострілищанської селищної ради та за умови наявності акту обстеження житлових будинків (частин будинків) та квартир із метою встановлення їх відповідності санітарним та технічним вимогам і як таких, що потребують капітального ремонту.

6.2. Оцінка та продаж житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном здійснюється з урахуванням нормативно-правових актів з оцінки та відчуження майна під час приватизації.

6.3. Одержані внаслідок відчуження житлових будинків (частин будинків) та квартир, житлових будинків (частин будинків) та квартир, що набули права комунальної власності за рішенням суду, при визнанні їх відумерлою спадщиною або безхазяйним майном кошти, зараховуються до бюджету міста.

 

7. Відчуження основних засобів, яке здійснюється безпосередньо комунальним підприємством, на балансі якого знаходиться об’єкт відчуження

 

7.1. Для розгляду питання про відчуження основних засобів, підприємство повинно надати  Новострілищанській селищній раді   наступні документи:

 • заявузвернення від підприємства про відчуження основних засобів;
 • акт технічного стану основних засобів;
 • бухгалтерську довідку про вартість основних засобів;
 •     за вимогою виконкому Заявник надає додаткову інформацію.

7.2. Після отримання дозволу, підприємство проводить незалежну оцінку відчужуваного майна, вартість якого визначається на основі висновку про вартість об’єкту оцінки, проведеним суб’єктом оціночної діяльності, який уклав договір з підприємством про проведення незалежної оцінки.

7.3. Після проведення незалежної оцінки майна забороняється здійснювати дії щодо об’єкта відчуження, які можуть привести до зміни його вартості.

7.4. Кошти, отримані від відчуження основних засобів, за рішенням  Новострілищанської селищної ради, спрямовуються у міський бюджет або залишаються у розпорядженні підприємства та використовуються у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

 

 

8. Підготовка конкурсу та аукціону

 

8.1. Продаж об'єктів комунальної власності на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.

8.2. Продаж об'єктів комунальної власності за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов - найвищу ціну.

8.3.Висновки про вартість майна, складені для цілей приватизації, підписання договору купівлі-продажу майна, крім оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсні протягом шестимісячного строку від дати їх  затвердження  Новострілищанською селищною радою.

Висновки про вартість майна, складені для оголошення умов продажу майна, у тому числі повторного продажу, дійсні протягом дев'ятимісячного строку від дати їх затвердження  Новострілищанською селищною радою.

Дію висновку про вартість майна може бути продовжено  Новострілищанською селищною радою  на строк, що не перевищує одного року від дати затвердження.

8.4. Інформація про об'єкти, що підлягають продажу на аукціоні, за конкурсом, повинна містити такі відомості:

 • назву об'єкта приватизації, його місцезнаходження;
 • початкову вартість продажу, умови продажу та експлуатації об'єкта;
 • назву банку, адресу та номер рахунку, відкритого для розрахунків за придбані об'єкти приватизації;
 • кінцевий термін прийняття заяви на участь в аукціоні, конкурсі;
 • час та місце особистого ознайомлення з об'єктом (при необхідності);
 • час та місце проведення аукціону, конкурсу;
 • адресу, номер телефону, час роботи служби по організації аукціону, конкурсу;
 • іншу інформацію, яку визначає орган приватизації.

8.5. Зазначена інформація не пізніше 30 календарних днів до дати проведення аукціону, конкурсу публікується в місцевих ЗМІ та при необхідності розміщується на сайті міської ради.

8.6. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом здійснюється за наявності не менш як двох покупців.

8.7. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як учасник аукціону, конкурсу, повинна мати при собі:


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь