Новострілищанська об'єднана територіальна громада

припинила діяльність, увійшла до складу Бібрської громади

ПІЛЬГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ

Дата: 27.02.2018 16:45
Кількість переглядів: 954

Фото без опису

«ПІЛЬГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ»

Пільгивійськовослужбовцям та членам їхсімейвизначаються законами України «Про соціальний і правовийзахиствійськовослужбовців та членівїхсімей», «Про загальнийвійськовийобов’язок і військову службу», іншими законами та нормативно-правовими актами.

ДЛЯ ВСІХ КАТЕГОРІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ВСТАНОВЛЕНІ ТАКІ ОСНОВНІ ПІЛЬГИ:

Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовийзахиствійськовослужбовців та членівїхсімей»

отриманняжитла за рахунокдержави.Довідково. У разівідсутностіслужбового жилого приміщеннявійськовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, якіпроходятьвійськову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, можутьрозміщуватися в спеціальнопристосованих казармах у розташуваннівійськовоїчастини, а сімейні— у сімейнихгуртожитках. Військовослужбовці, якімаютьвислугувійськовоїслужби 20 років і більше, мають право на отриманняпостійногожитла.

використаннящорічноїосновноївідпусткиіззбереженням грошового, матеріального забезпечення та грошовоїдопомоги на оздоровлення у розмірімісячного грошового забезпечення.

забезпеченнявійськовослужбовців за контрактом безкоштовнимиобідами у робочідні (або за бажанням грошовою компенсацією у розмірівартості набору продуктів на приготуванняобіду).

продовольче, речове та іншематеріальне забезпечення за встановленими нормами (ст.9);

безоплатнакваліфікованамедичнадопомога у військово-медичних закладах охорониздоров’я, а при їхвідсутностічи у невідкладнихвипадках – медичнадопомоганадаєтьсядержавнимиабокомунальними закладами охорониздоров’я за рахунокМіністерства оборони України, іншихутворенихвідповідно до законівУкраїнивійськовихформувань та правоохороннихорганів(п.1 ст.11);

санаторно-курортне лікування та відпочинок військовослужбовців і членів їх сімей (крім військовослужбовців строкової військової служби) у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України не більше одного разу на рік; таким же правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби. До таких членівсімей належать: батьки, дружина (чоловік), неповнолітнідіти, а такождіти – інваліди з дитинства (незалежновідїхвіку) (п.3 ст.11);

безоплатний проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом у відрядження, відпустку у межах України, при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини разом із членами сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби) і перевезення багажу, до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України(ст. 14);

грошовадопомога при звільненні з військовоїслужби та в інших, передбаченихзаконодавствомвипадках (ст.15);

грошовадопомога на оздоровлення та державнадопомогасім’ям з дітьмив порядку і розмірах, щовизначаютьсязаконодавствомУкраїни (п.3 ст.15);

забезпечення соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, а також військовослужбовців строкової військової служби, які до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані, в разі відповідного звернення зазначених осіб. У разінеобхідностісоціальну та професійнуадаптаціюпроходятьтакож члени сімейвійськовослужбовців за їхзверненням (п.5 ст.8);

час перебуваннягромадянУкраїни на військовійслужбізараховується до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а такождо стажудержавноїслужби (п.1 ст.8);

право на першочерговевстановлення квартирного телефону, а такожпершочерговевстановленняквартирноїохоронноїсигналізації (п.7 ст.14);

підйомнадопомога в розмірімісячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотківмісячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ївійськовослужбовця, якийпереїжджає з ним на новемісцевійськовоїслужби при переїздівійськовослужбовців, якіпроходятьвійськову службу за контрактом, а також тих, хтоперебуває на кадровійвійськовійслужбі, на новемісцевійськовоїслужби в інший населений пункт, у зв’язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військовогонавчального закладу(ст.9);

виплатадобових, встановленихКабінетомМіністрівУкраїни за кожний день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена сім’ївійськовослужбовця, якийпереїжджає разом з ним (ст.9);

дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця (п.13 ст.10);

право на пенсійне забезпечення незалежно від віку в разі, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 25 років і більше або за наявності трудового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба.

Крім того, військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції, а також працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством визнаються учасниками бойових дій (пункт 19 частина перша статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Порядок надання статусу учасникабойовихдій особам, якізахищалинезалежність, суверенітет та територіальнуцілісністьУкраїни і брали безпосередню участь в антитерористичнійоперації, забезпеченніїїпроведеннявизначенийПостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 20 серпня 2014 року №413.

КабінетомМіністрівУкраїни, місцевими радами, підприємствами, установами, організаціямиможутьвстановлюватися й іншіпільги та гарантіїсоціальногозахистусімейвійськовослужбовців (ч.7 ст18);

самозайняті особи (фізичні особи-підприємці, особи, якіпровадятьнезалежнупрофесійнудіяльність), якімалиабо не малинайманихпрацівників, на весь періодїхвійськовоїслужбизвільняютьсявідобов’язкунарахування, сплати та поданняподатковоїзвітності з податку на доходи фізичнихосібвідповідно до розділу IV цьогоПодаткового Кодексу, а такожзвільняютьсявідобов’язкунарахування, сплати та поданняподатковоїзвітності з єдиногоподаткувідповідно до Глави 1 розділу XIV Кодексу (підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідніположення» «Податкового  Кодексу України»);

Разом з тимвідповідно до ст. 119 «Кодексу законів про працюУкраїни» (із змінами) внесено змінищодорозширення прав громадянУкраїни, їх соціальногозахисту, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливийперіод, абоприйнятими на військову службу за контрактом, а саме:

за працівниками, призваними на строковувійськову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливийперіодабо прийнятими на військову службу за контрактом у разівиникненнякризовоїситуації, що загрожуєнаціональнійбезпеці, оголошеннярішення про проведеннямобілізації та (або) введеннявоєнного стану на строк до закінчення особливого періодуабо до дня фактичноїдемобілізації, зберігаютьсямісцероботи, посада і компенсуєтьсяіз бюджету середнійзаробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежновідпідпорядкування та формивласності.

Грошове забезпечення військовослужбовця рядового, сержантського складу

Грошове забезпечення військовослужбовцязалежитьвідзайманої посади, військовогозвання, кваліфікації, термінупроходженнявійськовоїслужби. На сьогоднішній час грошове забезпечення осіб рядового, сержантського та старшинського складу становить від 7000 до 8500 грн.

Один раз на рікнадається:

матеріальнадопомога для вирішеннясоціально-побутовихпитань у розмірімісячного окладу грошового утримання (на підставівідповіднихпідтверджуючихдокументів)

грошовадопомога на оздоровлення у разінаданнящорічноїчерговоївідпустки, у розмірімісячного грошового забезпечення.

При переїзді до нового місцявійськовоїслужби в інший населений пункт виплачуєтьсягрошовадопомога у розмірі 100% місячного грошового забезпечення на військовослужбовця та 50 місячного грошового забезпечення на кожного члена сім’ї.

Крім того, постановою КМУ від 14.05.2015 № 406 з червня 2015 року впровадженогрошовувинагороду для осіб, яких призвано на військову службу під час мобілізації, на особливийперіод, у разіїх прийняття на військову службу за контрактом (рядовому складу — вісіммінімальнихзаробітних плат (11 024 грн), особам сержантського та старшинського складу — дев’ятьмінімальнихзаробітних плат (12 402 грн), особами офіцерського складу — десять мінімальнихзаробітних плат (13 780 грн).

ЗАХИСТИ СВОЇХ! ПІДПИСУЙ КОНТРАКТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ!

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь